Акватория

В района на град Видин по десния бряг на р.Дунав по протежение на течението на реката е разположен експлоатираният от “Пристанище-Видин” ЕООД терминал :

Пристанище Видин - Център (пътнически терминал) от км 789.900 до км 791.300

 На територията на града се пресичат два паневропейски транспортни коридора № 4 (през Крайова за София) и № 7 (по р.Дунав), което дава възможност на пристанището да стане разпределителен център на стоки и товари между изток и запад.
   Пристанище Видин е първото голямо пристанище по течението на река Дунав за българския участък на реката, както и първото дунавско пристанище опубличено по силата на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
   Пристанището разполага с добре развита инфраструктура –  автомобилни и водни връзки, представляващи главни европейски коридори също и значително присъствие на международен автомобилен транспорт и т.н.